REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.10.2021.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Annika Niskala
Y-tunnus 2931216-3
Lottapolku 3 F, 96460 Rovaniemi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Annika Niskala
+358453472425
tmiannikaniskala@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri.

4. REKISTERÖIDYT HENKILÖRYHMÄT

Asiakkaat.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteiden ylläpito.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia tietoja kuten:
Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot
Tiedot tilatuista palveluista.

7. TIETOJEN SÄILYTYS

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitaminen vaatii.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään.

9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
(“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).